Русский язык

 

VENE KEELE AINEKAVA
Algaste

Teema nr Kõne- ja sõnavara arendusteemad Grammatika käsitlus Tundide arv
      Kuulamine

 

Rääkimine

Kirjutamine Lugemine

T. l

 

Esimene kohtumine

 • Tervitamine
 • Tutvumine
 • Tänamine
 • Töö  ja õppimisega seotud sõnavara
Asesõnad /я,ты, он, oнa, мы, вы, они/

Pöördelõpud- olevikus, minevikus

Küsisõnad: Kui vana? Kuidas?

Millal? Kellena? Kes?Mis?

Meessoost, naissoost, kesksoost

nimisõnad

Foneetika: ж, ц, ч, ш, щ, з

2 8
T.2 Rõõm jälle näha!

 • Ajaga seotud sõnavara
 • Kuupäev
 • Nädalapäevad
 • Arvamuse avaldamine
 • Hobid
Pöördelõpud- tulevikus

Meesse ost, nais soost, kesksoost omadussõnad

Jaatav ja eitav ts. vormid

Küsisõnad; Kuhu? Kus?

Millal? Mis kell?

Määrsõnad

 

2 8
T.3

Kohvikus

 •  Kohvikus tellimine Kohvikus valimine
 • Valimine
 • Roogade nimetused
 • Erinevad vestlusteemad lauas

 

Ts.( СВ, НСВ)

Küsisõnad: Kui kaua?Millal?

Mis kellast kellani? Millega?

Kui palju? Mitu?

 

2 10
T.4 Pere sõidab puhkama

 • Perekonnaseis
 • Rahvuste nimetused
 • Pereliikmed
 • Rõõmu väljendamine
 • Arvamuse ja soovi avaldamine
Eessõnade (B,HA,И3,C,K,У,OT) kasutamine nimisõnadega

(при, у, под, от, в, вы, про, пере, за,

про, от) kasutamine tegusõnades

 

2 10
T.5

Tööle asumine

 • Haridus ja eriala
 • Tööga seotud sõnavara
Arvsõnade käsutamine

Tegusõnade vormid (причастие и деепричастие)

Küsisõnad: Kellena?

Omadussõnade algvõrre,keskvõrre, ülivõrre

2 10
T.6 Telefonikõned

 • Viisakuse väljendamine
 • Telefonifraaside kasutamine
Küsisõnad: Keda? Kellega? Millest?

Ts.tuleviku vormid

4 10
T.7 Kutsun külla

 • Küllakutsumine
 • Teeküsimine
 • Teejuhatamine
 • Õnnitlemine
ts.
нести- носить, вести- водить, везти- возить

Küsisõnad:Kelle juurde?Keda? Millega?

Eessõnad ( üle,läbi)

Käskiv kõneviis

4 10
T.8 Dialoogid võõraste inimestega

Kõikide teemade sõnavara ja vormide kasutamine, kinnistamine

Tagasõnade (-то и -нибудь) käsutamine asesõnades ja määrsõnades

 

4 10

Kokku: 98 auditoorset tundi

Iseseisev töö

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kirjutamine lugemine

Kuulamine,

rääkimine

1-8 teema Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused.CD plaatide kuulamine ja aktiivne rääkimine

12

22

                                                                                                                        Kokku tunde :122

1. astme lõpetanud isiku vene keele oskus on elementaarne.Tema sõnavara ulatub 2000  sõnani.

Isik saab hakkama suhtlusega igapäevastes olukordades. Tema kõne on katkendlik. Foneetilised eksimised sagedased.

Kõnes esinevad vead, kuid suudab end siiski arusaadavaks teha vaid õpitud teemade ulatuses.Väljendid on lihtsad. Kasutab lihtlauseid. Esitab  lihtsaid küsimusi. Oskab rääkida endast, oma perest, lihtsamat teklefoni juttu Esidada lihtsamaid palveid, käske, kutsuda külla, helistada arstile jne.

Sellel etapil omandab isik väga algelise  kirjutamise oskuse.

Grammatilised kategooriad:Tg СВ- НСВ, eessõnad, ja nende kasutamine, asesõnad, määrsõnad.

VENE KEELE AINEKAVA

Keskaste

Teema nr Kõne- ja sõnavara arendusteemad Grammatika käsitlus Tundide arv
 

 

  Kuulamine

 

Rääkimine

Kirjutamine Lugemine

T.9 Iga elu on ajalugu

 • Juhuslik inimene
 • Arutame teise inimese elu
 • Küll on iseloom
 • Millest sõltub saatus?
Isikunimed

Ees-ja perekonnanimede käänamine

Isikuliste asesõnade käänamine

Omastavad asesõnad

Omadussõna käänamine

Küsisõnad:Kellest?Millest? Kelle oma?

Kelle omad?

8 16
T.10 Elu päevast päeva: eile,täna,homme

 • Arutame päeva sündmusi
 • Räägime meeleolust,mulje-test,tunnetest
 • Teatame oma plaanidest
 • Proekt internet-küsitlus
Omadussõna võrdlusastmed (algvõrre,keskvõrre,ülivõrre)

Arvsõnad (järgarvsõnad) + põhiarvsõnad:один,два

Määrsõna:как?

Omadussõna lühivormid

Ся-lõpulised tegusõnad

6 12
T.11 Huvialad

 • Spordi-ja huvialad
 • Klubi valimine
 • Mängud
 • Kuulutused-kutsed (kirjutamine ja vastamine)
TS:увлекаться,развлекаться, вовлекать,привлекать внимание

Aspekti tähendus ka kasutamine

Eitus ja aspekt

Signaalsõna (долго,регулярно,

обычно,часто,редко, постоянно)+imp aspekt

6 12
T.12 Stiil see on inimene

 • Mis on stiil?
 • Teha komplimente ja vastata nendele
 • Kauba valimine
 • Toote tutvustamine
 • Kauba reklaam
 • Arutelu:kas mehed ja naised suhtuvad ühesuguselt riideesemetesse?
TS: TKV ja KKV moodustamine

Modaalsõnad: нужно,надо, можно,нельзя…+инфинитив

Omadus-ja määrsõna võrdlus-

astmed

Küsiv-siduv asesõna который

 

6 12
T.13 Elukestev õpe

 • Õppida pole kunagi hilja
 • Kuidas valida õppeasutust?
 • Järelpärimine õppeasutusse
 • Haridus ja karäär
 • Arutelu: koolitus välismaal
Küsimused:благодаря чему?,

из-за чего?

Umbisikuline tegumood

Teonimi( понимание, поступление,регистрация,

обучение,стажировка)

5 10
T.14 Televisioon ja arvuti: sõbrad või vaenlased?

 • Dialoog-küsitlus (saated,filmid,la-vastajad jne)
 • Mida võiv näha televisoorist ja leida internetist?
 • Suhtlusportaali kasutamisjuhis
 • Arutelu:kas oled televiisori ja arvuti sõltlane
 • Tele-ja arvutireklaam
Küsimused: o чём? предпочитаю что? чему?

для кого?для чего?чем?

между кем?чем?

Nimisõnad -ость (правдивость,

актуальность,живость, глупость)

Kõneviiside kordamine

TS:включать-включить

выключать-выключить

переключать-переключить

5 10
T.15 Kordamine on tarkuse ema
Kõikide teemade sõnavara ja vormide kasutamine, kinnistamine
Rollimängud grammatiliste vormidega 2 4

Kokku:120 aditoorset tundi

Iseseisev töö

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kirjutamine lugemine

Kuulamine,

rääkimine

9-15 teema Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused.CD plaatide kuulamine ja aktiivne rääkimine

12

22

Kokku tunde:154

Keskastme lõpetanud isik tuleb hästi toime igapäevaste kõneolukordadega. Ta on võimeline nõu andma, soovitama, kahetsust väljendama, tegema komplimente, esitama palveid  (töö ja perekond, vabaaja sisustamine, eelistused ostudel, reisimistel ). Orienteerub hästi eriala puudutavates küsimustes. Ta on võimeline haarama vestluses initsiatiivi.Tema kõne on selge ja arusaadav. Oma kõnes kasutab palju fraseoloogilisi väljendeid ning kõnekäände. Murdetunnustega kõne võib valmistada raskusi. Ta suudab kirjutada ametlikke kirju, pikemaid arutlusi olme-ja tööteemadel. Isik suudab mõista põhijoontes erialaseid ja ametialaseid tekste. Isik valdab u. 5000 sõna ja keskseid tarindeid.Võib esineda ebatäpsusi keerulisemate konstruktsioonide kasutamisel.

Kasutatud kirjandus:

1.М.И.Вознесенская,И.М.Гончар,Т.И.Попова,Н.Л.Федотова Русское поле

Книга для студента+рабочая тетрадь+СД

Санкт-Петербург,2008

2.Елена Раудла Русский язык-мой друг и помощник

Таллинн,2007

3.К.А.Рогова «Поехали»

Москва,2008

4.Ютта Шмидт  Грамматика русского языка

Таллинн,2003

5.М. П. Аксенова  Русский язык по-новому

Санкт-Петербург, 2000

6. Е. М. Степанова Русский язык для всех

Москва,  1994

7. В.Т. Костоморов Русский язык для иностранных студентов

Москва, 1980

8. Л. В. Миллер Жили-были

Санкт-Петербург, 2000