Эстонский язык

 

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

234 akadeemilist tundi, millest 184 tundi on kontaktõpet  ja 50 tundi iseseisvat tööd

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud A1-taseme koolituse või kelle keeletase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ja peale õpingute läbimist sooritada  A2- taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja vestlus).

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab  tulla  toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust;
 • oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks ning oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele;
 • on võimeline kasutama oma kõnes mõningaid idioome.

kuulamisoskus

 • mõistab üksikasju, kui tekst on tavapärasest aeglasem ja selgem ning seda on võimalik korduvalt kuulata.

lugemisoskus

 • suudab leida infot tuttavateemalistest tekstidest;
 • mõistab lauseid ja kasutab sageli väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.

kirjutamisoskus

 • mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone;
 • oskab kirjutada lühikesi tekste, isiklikke kirju ja tarbetekste igapäevateemadel.

Õppe sisu:

Mina ja minu perekond

 • tervitamine ja tänamine;
 • tutvustamine ja tutvumine;
 • nimed ja pereliikmed;
 • töö ja õppimine;
 • kaastunde ja rõõmu väljendamine;
 • isikuliste asesõnade käänamine;
 • tegusõnade pööramine olevikus ja lihtminevikus;
 • üks ja mitu. Mitmuse tunnus -d;
 • kirjade kirjutamine, isikuankeedi täitmine.

Elukoht

 • riik;
 • linn, tänav, aadress;
 • külla kutsumine, tee küsimine, tee juhatamine;
 • ees- ja tagasõnade kasutamine;
 • tarbeteksti kirjutamine (kutse, õnnitlus).

Kas sa tunned seda kohta?

 • jalutame linnas;
 • reeglipärased kohakäänded;
 • tarbeteksti kirjutamine (teade).

Aeg

 • kellaaeg, kuupäevad, aastaajad, kuude nimetused;
 • põhi- ja järgarvsõnad;
 • loovtöö kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi).

Tervis ja haigus

 • inimese keha ja välimus;
 • helistamine ja soovitused;
 • haiguste nimetused;
 • riideesemete nimetused;
 • värvid;
 • ravimite ostmine ja ravimine;
 • käskiv kõneviis;
 • visiitkaardi järgi kirjutamine, isikuankeet.

Teenindusettevõtted

 • postimajas ja pangakontoris;
 • informatsiooni küsimine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine;
 • ma- ja da-infinitiiv;
 • kirjade kirjutamine.

Saabumine

 • transpordivahendid;
 • perekonnasuhted;
 • iseloomustamine;
 • tähtpäevad;
 • tegusõnade pööramine täisminevikus;
 • põhi- ja järgarvsõnade kasutamine nimetavas, omastavas ja osastavas käändes;
 • kirjade kirjutamine.

Kaunis kodu

 • mööbel ja sisustus;
 • lihtsamate remondi- ja ehitustöödega seotud sõnavara;
 • hinnangu andmine;
 • visiitkaardi kirjeldamine.

Reisimine ja puhkus

 • erinevad transpordiliigid;
 • bussi-, lennu- ja rongijaamas;
 • reisibüroo külastamine, piletite broneerimine, nõu andmine;
 • matkamas ja rannas;
 • ilm ja ilmateade;
 • hobid;
 • tingiv kõneviis;
 • kirja ja loovtöö kirjutamine;
 • visiitkaardi kirjeldamine.

Poes

 • ametlik tervitamine;
 • hinna küsimine ja ütlemine;
 • loa küsimine millegi proovimiseks;
 • abi palumine ja abi osutamine;
 • jalatsite, riiete, kingituste otsimine, valimine, ostmine;
 • soovituste ja nõuannete küsimine;
 • materjal, millest see on tehtud;
 • meeldimise või mittemeeldimise väljendamine;
 • ostmisel-müümisel kasutatav fraseoloogia;
 • omadussõnade võrdlusastmed;
 • esemete võrdlemine;
 • visiitkaardi järgi kirjutamine;
 • kirja kirjutamine.

Kodukoha loodus

 • linnud ja loomad (liigid);
 • taimed (nimetused);
 • aastaaegade vaheldumine;
 • loovtöö kirjutamine.

 

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • oskab ennast tutvustada ja kasutab viisakusväljendeid;
 • tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klientidega;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikes praktilistes olukordades.

kuulamisoskus

 • saab aru selgest eestikeelsest kõnest.

lugemisoskus

 • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel.

kirjutamisoskus

 • oskab kirjutada isiklikke kirju, teateid, täita ankeete, koostada plaane ning anda edasi uudiseid;
 • oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud A2-taseme  koolituse või sooritanud A2-taseme eksami (Innoves sooritatud A2-taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada B1-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

184 akadeemilist tundi, millest 134 tundi on kontaktõpet  ja 50 tundi iseseisvat tööd .

Õppe sisu:

Üllatused

 • imestuse väljendamine, lohutamine, viisakusreeglid külaskäigul;
 • diskussioon: külas on hea, kodus parem;
 • ootamatu külaline (kasutada igapäevasuhtluses erinevaid küsisõnu);

Esimene tööpäev

 • tööpäeva kirjeldus;
 • kellaaeg, aeg (põhi- ja järgarvsõnade kasutamine);
 • dokumentide vormistamine (avalduse kirjutamine, blanketi täitmine);
 • asjaajamised tööl (eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel).

 

Kirjavahetus

 • vaba aeg ja harrastused (kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi);
 • maad ja rahvad (kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda, hankida ja jagada infot kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta);
 • isikliku kirja kirjutamine;
 • ma-infinitiivi vormid: -mas, -mast, -mata;

Telefonikõned

 • ametialane vestlus (viisakas pöördumine või vastamine ametlikus olukorras jm);
 • isiklik telefonikõne;
 • arusaamatusele reageerimine, vabandamine;
 • nõustumise ja keeldumise väljendamine.

Liiklus

 • tee küsimine, tee juhatamine ja plaani koostamine;
 • liikumisverbid ja tagasõnad;
 • reeglipärased kohakäänded;
 • ühistranspordi kasutamine, koha ja piirkonna kirjeldamine;
 • sildi kirjutamine.

Elukestev õpe

 • informatsiooni küsimine vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ja omapoolne küsimustele vastamine;
 • oma õpingutest rääkimine, õppima asumine;
 • arutlemine probleemi tõsiduse üle koolides ja kõrgkoolides, levinud traditsioonid nt „rebaste ristimise“ pidu ehk „rebaseks löömine“;
 • ankeedi täitmine, avalduse ja kuulutuse kirjutamine;
 • näitavate asesõnade ’see’ ja ’need’ mõnede vormide ning omastavate asesõnade ’oma’ ja ’enda’ kasutamine.

Elukutsevalik

 • tööavalduse kirjutamine, tööpakkumiskuulutused;
 • küsimused tööpakkujale töö ja töötingimuste kohta;
 • intervjuu küsimustele vastamine;
 • oskuste ja võimete selgitamine;
 • otsuse langetamine;
 • elukutsete kirjeldused ja omadused;
 • sagedasemate ajamäärsõnade ja teiste ajale viitamise võimaluste (nt vara, hilja, õigel ajal, valel ajal, kunagi jne) kasutamine.

Turvaline kodu

 • kinnisvarabüroosse helistamine;
 • remondi- ja ehitustöödega seotud sõnavara;
 • hinnangu andmine, oma kodukohta ja selle ümbruse ning kodu ja majapidamise kirjeldamine;
 • arvamuse avaldamine kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta;
 • avalduse kirjutamine;
 • umbmääraste asesõnade ’miski’, ’keegi’, ’mõni’, ’mitu’, ’mõlemad’ jne kasutamine mõnedes vormides;
 • loovtöö kirjutamine.

Maakodu

 • erinevad tööd aias, tööriistade ja nendega teostatavate tööde nimetused;
 • puu- ja juurviljade nimetused, kirjeldus ja kasvatamine;
 • mida saagiga teha;
 • töö ja puhkus suvilas;
 • isikliku kirja kirjutamine.

Puhkamisvõimalused

 • milline sõiduk on parem?
 • suhtlemine erisugustes situatsioonides, mis võivad ette tulla transpordivahendites ja reisimisel;
 • puhkuse tavad (jutustada reisielamusest, vaatamisväärsustest jne);
 • reisibüroo külastamine (reiside ja matkade kohta info hankimine ning info ja soovituste andmine);
 • piletite ja hotelli broneerimine;
 • loovtöö kirjutamine.

Tarbimine ja tarbija

 • asjade müügikuulutuste koostamine ja vastuskirja kirjutamine;
 • igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta informatsiooni hankimine ja jagamine;
 • omadussõnad, mis sobivad kaupade kirjeldamiseks;
 • mingi nähtuse protsessi kirjeldamine;
 • vestlus moe teemal;
 • soovituste ja nõu küsimine, meeldimise või mittemeeldimise väljendamine;
 • ostmisel-müümisel kasutatav fraseoloogia;
 • omadussõnade võrdlusastmete kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses.

Spordivõimalused

 • spordialadega seotud sõnavara;
 • võistluste kirjeldus;
 • fänniklubi, spordiklubi ja veekeskuse tutvustuse koostamine;
 • oma hinnangu andmine;
 • küsimustiku täitmine ja avalduse kirjutamine;
 • käändsõnade vormide kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses;

Kuhu minna?

 • emotsioonide väljendamiseks vastav sõnavara;
 • kaaslase välja kutsumine ja kutsele vastamine;
 • informatsiooni hankimine ja selle põhjal oma arvamuse avaldamine;
 • arutlus filmide, etenduste, kontsertite ja muu meeldivuse või mittemeeldivuse üle;
 • loovtöö kirjutamine;
 • oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta teabe hankimine.

Perioodilised väljaanded ning tele- ja raadiosaated

 • kuuldu põhjal otsuse langetamine;
 • nähtu põhjal arvamuse avaldamine;
 • ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
 • intervjuu andmine ja võtmine.

Tervislikud eluviisid

 • tervise ja haigustega seotud sõnavara;
 • nõu andmine ja informatsiooni küsimine raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta;
 • arsti poole pöördumine;
 • vaimse tervise säilitamine;
 • siltide ja teadete lugemine;
 • ankeedi täitmine.

Loomariik

 • mets- ja koduloomad (liigid ja elupaigad);
 • loomade kehaosad (kirjeldused);
 • lemmiklooma pidamine (rõõmud ja mured, mis sellega kaasnevad);
 • loomapoe, loomade varjupaiga, loodusmuuseumi külastus;
 • loovtöö kirjutamine;
 • vastastikuste asesõnade ’teineteise’, ’üksteise’ mõnede vormide kasutamine.

Restoranis või kohvikus?

 • igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta informatsiooni hankimine ja andmine;
 • söögi ja joogi küsimine, tellimine ning pakkumine;
 • mingi kindla toidu või joogi kohta teenindajalt või vestluskaaslaselt informatsiooni küsimine ning omalt poolt sellise informatsiooni andmine;
 • menüü koostamine;
 • söömis- ja joomiskombed (loovtöö kirjutamine);
 • käändsõnade vormide kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses.

Olmeteenused

 • juuksuri juures ja ilusalongis (küsimustele vastuste andmine ja pakutava teenuse kohta küsimuste esitamine);
 • kingsepa juures ja keemilises puhastuses (soovide ja vajaduste selgitamine ja mõistmine);
 • siltidest, viitadest ja kuulutustest arusaamine;
 • käskiva ja tingiva kõneviisi kordamine;
 • oskus väljendada loendatavate objektide koguhulka.

 

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

       Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • saab eestikeelses töökeskkonnas hakkama kolleegi, klienditeenindaja ja spetsialistina suhtlemisega;
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda;
 • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel teemadel.

kuulamisoskus

 • mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikel igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.

lugemisoskus

 • lugemissõnavara on piisavalt ulatuslik, et mõista mitmesuguste tekstide peamist mõtet ja üksikasju ning autori kavatsusi ja eesmärke.

kirjutamisoskus

 • oskab kirjutada tarbetekste, arvamuskirjutisi vm tekste;
 • saab aru graafilistest tekstidest ja oskab neid analüüsida..

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud B1-taseme  koolituse või sooritanud B1-taseme eksami (Innoves sooritatud B1-taseme tunnistus) ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada B2-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik  osa  ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

240 tundi  on kontaktõpet  ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Asju ajamas

 • informatsiooni hankimine, pangalaenu taotlemine, ametiisiku küsimustest arusaamine ja oskus neile vastata;
 • ametkondlik suhtlemine: politsei- ja piirivalveametis, piiril, maksu- ja tolliametis;
 • valdkonda puudutavates dokumentides orienteerumine, nende mõistmine ja koostamine (erinevate avalduste ja taotluste kirjutamine);
 • mitmete sidendite, sh ühendsidendite korrektne kasutamine, õppija oskus kasutada kõiki käändeid.

Mis on maailmas huvitavat?

 • kultuuritarbimine (kultuurisündmuste soovitamine ja kirjeldamine);
 • oma reisivõimaluste ja eelistuste põhjendamine, imetluse väljendamine, reisidokumentide täitmine;
 • maad, rahvad ja kombed (ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle arutlemine);
 • majandusuudised ja poliitikat käsitlevad uudised (uudise või muu värske informatsiooni edasi- jutustamine massimeedia materjalide põhjal, sama allika toel mingi päevakajalise sündmuse kirjeldamine);
 • Eesti kui turismimaa (Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta informatsiooni hankimine ja jagamine);
 • kirjadele vastamine ja kirjade koostamine teenusega seotud teemadel (pretensioon, kaebus, järelepärimine, vastus järelepärimisele jne);
 • rektsioonierinevuste tundmine, modaalverbide tähenduse erinevuse tundmine ja nende korrektne kasutamine;

Inimestevahelised suhted

 • enda ja teiste iseloomustamine (emotsioonide ja tunnetega seotud sõnavara, kehakeel, soovituste andmine, kaastunde avaldamine);
 • ühiskonna organiseerituse kohta oma seisukohtade avaldamine ning selle üle diskuteerimine;
 • õiguste ja kohustuste kohta informatsiooni hankimine ja jagamine;
 • oma vaadete esitamine ja kaitsmine;
 • ühend- ja väljendtegusõnade ning -mas, -mata, -mast ja -maks -vormide kasutamine.

Mis on tervis?

 • haigused ja nende nimetused, inimese elundid (vestlemine ja väitlemine ning küsimuste esitamine tervise ja enesetunde teemadel);
 • terviseprobleemid, põhjused ja tagajärjed (oma tervise asjus arsti poole pöördumine ja talle oma häda kirjeldamine ning arsti poolt nõuannete jagamine);
 • vaimne tervis (oma tervist ja tervishoidu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine);
 • liitsõnade, tegijanimede ja teonimede moodustamine ning kasutamine.

Mida eeldab õppiv ühiskond?

 • hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta ning esitada – põhjendada oma vaateid;
 • osata suhelda nii õpingute kui ka üldistel ainevälistel teemadel;
 • kirjavahemärgid;
 • väidelda haridust puudutavatel teemadel.  

Töömaailmas

 • töödokumentatsioon (CV koostamine, avalduste, volituste, kaaskirja, soovituskirja ja CV-le vastuse kirjutamine, positiivne ja negatiivne vastuskiri jne);
 • intervjueerimine: tööandja ja töötaja (organiseerida konkurss vaba ametikoha täitmiseks ja vestelda kandidaatidega);
 • olla tööandja iseendale (selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse või töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mõista partnerit ning neil teemadel väidelda);
 • meeskonnavaim (kirjeldada töökoosoleku või läbirääkimiste ülesehitust ja seal omadel eesmärkidel sõna võtta, suhted ametikohal, töökeskkond, tööalased probleemid ja nende lahendamine);
 • kasutada umbmääraseid asesõnu ’miski’, ’keegi’, ’mõni’, ’mitu’, ’mõlemad’ jne mitmes vormis.

Poodides sisseoste tegemas

 • selgitada-põhjendada oma eelistusi poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas või vastumeelsust nende suhtes;
 • interneti-kaubandus, telefonimüük (kasutada asjakohaselt Interneti- ja telefonisuhtluse etiketti);
 • paluda ja jagada selgitusi materjalide, meetodite ja vahendite kohta;
 • diskuteerida reklaami ja reklaamiviisi üle (reklaami kirjutamine);
 • tarbijakaitse (esitada kaebus ja vastata sellele, pakkudes välja lahendusi);
 • vormistada vajalikke dokumente (pretensiooni kirjutamine ja sellele vastamine, järelepärimise kirjutamine ja sellele vastamine, kasutusjuhendi ja hinnakirja koostamine).

Mida võib leida arvutist?

 • arvutialaste probleemide kohta nõu küsimine ja andmine;
 • küsimustiku koostamine ja tulemustesti kokkuvõtte tegemine;
 • meili kirjutamise reeglid (olla kultuuriomaselt asjakohane ja viisakas), artikli struktuur.

Saatused ja elulood

 • kuulsate inimeste elulood, arvamuse avaldamine loetu kohta, tekstilõikude järjestamine, positiivsed ja negatiivsed sündmused;
 • kasutada mitmeid välistava asenduse võimalusi (nt mujal, vastupidi jm);
 • kaudse kõneviisi kasutamine.

Kinnisvara

 • müügi- ja rendiobjektide tutvustamine, elukoha kirjeldamine, naabrivalve;
 • korteri ostu-, müügi- ja renditingimused (mõista ja koostada ostu-, müügi- ja rendilepinguid ja muid dokumente);
 • hankida ja mõista kinnisvaratehingute ning kinnisvara haldamisega seotud informatsiooni;
 • kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ning esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks.

Ilu- ja tarbekirjandus ning erialane kirjandus

 • lugemiseelistused (seisukohtade põhjendamine ja kaitsmine);
 • informatsiooni hankimine ja jagamine raamatukogude kohta;
 • ekspressiivsete liitomadussõnade kasutamine.

Autod ja liiklus

 • maailma kiireim? (informatsiooni otsimine tekstist, autode võrdlemine);
 • liiklusõnnetuste kirjeldamine, vajadusel suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega, liiklusmärgid;
 • sõiduki rikete kirjeldamine ja abi kutsumine (teenusega seotud teemadel vestlemine);
 • kaudne kõneviis.

 

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keel C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • saab eestikeelses töökeskkonnas hakkama kolleegi, spetsialisti ja juhina suhtlemisega;
 • tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
 • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid erinevatel teemadel.

kuulamisoskus

 • kuulab arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab kuuldut suuliselt ning kirjalikult.

lugemisoskus

 • orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre jm), nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
 • loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab loetut suuliselt ning kirjalikult.

kirjutamisoskus

 • valdab rikkalikku sõnavara, et kirjutada eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
 • peab asjalikku kirja- ja meilivahetust.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud B2-taseme koolituse või sooritanud B2-taseme eksami (Innoves sooritatud B2-taseme tunnistus) ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada C1-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

200 on kontaktõpet  ning 250 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Riik ja ühiskond

 • oma pädevusala piiride selgitamine (kohus ja uurimisorganid, õigusabi, sotsiaalabi jne);
 • koostöö tegemine ja info vahetamine teiste oma tööga seotud ametnikega;
 • küsitluse väljendid, positiivsete ja negatiivsete uudiste arutamine;
 • mida kõike peab teadma (suuline ettekanne), orienteeruma oma tööd puudutavates dokumentides, neid mõistma ja koostama;
 • riigikaitse (videodialoog), soovituste andmine mitmel võimalusel: põhjendamine ja kokkuvõtte tegemine;
 • ametkondlik suhtlemine (oma sõnavara, grammatika ja õigekirja kontrolli ning täiendamise tarbes ja allikates orienteerumine).

Aktiivne puhkus

 • põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise;
 • kliima soojenemise ohud (hinnangud ja arvamused);
 • kultuuritarbimine (reisivõimalused ja eelistused, imetluse väljendamine);
 • maad ja rahvad (kirjeldada oma rahvusrühma vm identiteedirühma kultuurihuvi, arutleda ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle);
 • diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle;
 • kahesõnaliste tegusõnade kasutamine.

Sõnum maailmale 

 • blogide kirjutamine (reeglid);
 • teoste eest auhindade saamine (emotsioonide ja tunnetega seotud sõnavara);
 • sõnavabadus internetis (internetikommentaarid, interneti-portaalid);
 • väitlus diagrammi järgi (riskikäitumine internetis);
 • esinemise väljendid, esinejate hindamise juhis, küsimuste kokkuvõtte tegemise juhis;
 • sidesõnad eitavas lauses.

Üks tegu – mitu nägu

 • meediauudised, uudise pilt ja heli (hinnangud ja arvamused);
 • kas elu Eestis on paremaks muutunud? (teledebati väljendid);
 • naljakaid seadusi maailma riikides (kujundlikud väljendid);
 • kuuldu ja nähtu põhjal konspekteerimine;
 • rõhuliide -ki ja -gi;
 • tegu- ja omadussõnade rektsiooni korrektne kasutamine.

Elukeskkond

 • Eesti looduskaitse algusest ja arengust 20. sajandil;
 • loodushoid ja keskkonnakaitse, jäätmekäitlus (selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja kaitse  teemadel, keskkonnaprojektide kommenteerimine);
 • kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse ajahetke ilma;
 • jutustada enda jaoks oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustes;
 • mida teha prügiga? (kodukeemia ja prügi,  jäätmekäitlus); põhiarvsõnade käänamine.
 • hädaabinumbrile helistamise reeglid, tuleohutus, liiklusõnnetus;
 • Eesti liiklus: paranemisest ei saa rääkida (kuuldu konspekteerimine);
 • kriminaalkroonika (tunnistuste andmine, kuritegude liigid, esitada oma vaateid turvalisuse, kuritegevuse ja selle vastu võitlemise kohta);
 • li-liitelised määrsõnad, v-, tav- ja nud- kesksõnad;
 • mõista kohta ja aega väljendavaid sõnu ja väljendeid (sh ka piltlikult).

Ettevõtlus

 • mis mõjutab firma edukust? (äriplaani koostamine, esitlemine ja hindamine; nõuanded edukaks  ametikõneks);
 • valime laenuosakonna juhatajat (koosolekute tüübid, koosoleku protokoll jm);
 • Eesti ja välismaa firmad: kuidas saavutada turumajanduses äriedu? (otsime vastust küsimusele);
 • Eesti tööstus, tootjate pingerida (tabelite uuring);
 • ne-liitelised tegusõnad, lühendid;
 • ata- ja le- liitelised tegusõnad.

Poliitika ja aktuaalsed sündmused

 • hankida informatsiooni päevakajaliste sündmuste kohta;
 • selgitada-kaitsta väitluses oma erakondlikke ning üldisi poliitilisi vaateid ja seisukohti;
 • jutustada massimeedia materjalide põhjal edasi uudist või muud värsket infot;
 • demokraatiaühiskond (musternäidis);
 • ühendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine;

Ürituse või harrastustegevuse korraldamine

 • mõistete näited raamatust „Reklaamipsühholoogia“ (reklaamide koostamine, suuline ja kirjalik   soovitus, kriitilised kirjutised);
 • jälgida raadio- ja telesaateid ning lugeda ajakirjandust, vestelda neil teemadel (omapoolsed põhjendatud arvamused ja seisukohad);
 • pidada asjakohast kõnet, suhelda külalistega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;
 • umbmääraste asesõnade käänamine.

Kaubandus ja kodumasinad

 • teenindus tarbija pilgu läbi (kataloogikaubanduse poolt ja vastu, seletuskirjad);
 • tarbijakaitse põhitõed, kaebus;
 • kodumasinate kasutusjuhendid (segamini aetud lausete järjestamine);
 • elektrialased mõisted (lünkade täitmine);
 • tulevikukodu tutvustamine (tehnoloogilised uuendused, tootedisain);
 • mis mõjutab tarbija ostusoovi? (hinnangud ja arvamused);
 • moodustada võrdlusastmeid ka omadusi väljendavatest kesksõnadest.

Eesti majandus

 • majandusteadlaste kommentaarid (riigieelarve tulud ja kulud);
 • õppida rääkima  majanduslikust arengust, iseloomustama / kirjeldama erinevaid majanduspiirkondi (probleemide sõnastamine);
 • Eesti Panga majandusprognoos (tendentsid ja järeldused);
 • Statistikaameti eluolu-uuringu tulemused (erinevad diagrammid nt pere-eelarve uuringu andmed);
 • segiminevad sõnad nagu jälgima-järgima, enamus-enamik jne.

Kas tänapäeva noor loeb ja mida?

 • kas lühivormid (novellid, jutustused, esseed) pakuvad rohkem huvi ja kiiret analüüsi? (diskussion);
 • tekstide abil õppida maailma mõistma ja nn ajaloolist tausta avada ja silmaringi laiendada (Vikerraadio saade „Kohustuslik kirjandus“, „ Tekstist tekstini“).