Немецкий язык

SAKSA KEELE AINEKAVA
A1-A2

Töötame audiokursusega ning osa õppetöö ajast on seotud kuulamistreeninguga,mis aitab õppijal õppida kuulama saksa keele kõnekeelt.
Ka kodus tuleb õppijal teha tööd kassettidega (see osa on ära näidatud iseseisva töö tabelis) Õpilane saab õppematerjali, kuhu kuuluvad kuulamiseks kassetid ja raamat. Õpetaja on suunaja rollis ning aitab alatedvusesse talletatud materjali muuta aktiivseks vastavate harjutuste ja mängudega.

T1  Guten Morgen

 • Tervitamine
 • Tutvumine
 • Isikuandmed Perekonnaliikmed
 • Elukoht
 • Numbrid kuni 12ni
 • Aeg

 

Eessõnad : mit, zu, aus , in ja artiklid
Küsisõnad
Asesõnad
Tegusõnad : wohnenkommen,gehen, bleibei, heiben,nehmen, fahren, arbeiten

6

6

T2

 Wir bekommen  Besuch

 • Nädalapäevad
 • Aastaajad
 • Kuidas käsi käib?
 • Linnaga tutvus.
 • Transpordiliigid
Määrav artikkel
Tegusõna : haben fahren , schen
Modaalverbid ning nende pööramine
Lauseehitus.
Sõnade järjekord otseses ja kaudses kõnes ning küsilauses
Viisakust väljendavad laused 

6

6

T3

Wie komme ich dorthin?

 • Mis päev täna on?
 • Asukoht
 • Teeküsimine
 • Sõit transpordis
 • Teejuhatamine kaugel, lähedal, paremale, vasakule
 • Kellaaeg
Käänded ning artiklid / dativ, akkusativ
Eessõnad : über, durch , auf
Nõrga- ja tugevaastmelised tegusõnad
Käskivakõneviisi “Teie” vorm
Isikulised asesõnad /dativ, akkusativ/ mir, diz

6

6

T4

 Rongijaamas

 • Info saamine
 • Pileti ostmine
 • Saatmine
 • Ootamine
 • Rongi hilinemine
 • Nõusolek

 

Sõnade järjekord küsimuses
Arvsõnad 1-100
Warten auf+Akk
Ankommen+Dat
Ametlik aja teatamine
Kõnekeelsed variandid
Tegusõnad : wissen, brauchen

6

6

T5

Meine Familie am Telefon

 • Telefonivestlus
 • Haigused
 •  Koduloomad
 •  Kokkulepe
 • Kiri
 • Päevakava
Nimisõna ainsus ja mitmus
Asesõnad  akkusativis ja genetivis
Ajamäärus
Nimisõna dativis ja akkusativis

6

6

T6

Am Telefon

 • Kohtumine
 • Restoranis /menüü, tellimus, kogused/
 • Maitseomadused
 • Söögiajad

 

Keeldumine lauses : nicht, nie, nichts, kein
Modaalverbide minevikuvormid: sollen, müssen

6

6

T7

Zu Hause . Im Supermarkt. An der Kasse

 • Kodutööd
 • Ostud toidupoest
 • Toiduainete nimetused
 • Kogused
 • Tasumine

 

Dativ ja akkusativ küsilausetes
Tegusõnad: liegen-legen
stehen-stellen
nõrgaastmelised meessoost nimisõnad
Kogust väljendavate nimisõnade kasutamine

6

6

T8

Bank und Postamt

 • Rahakaardi vormistamine
 • Kviitungi alusel raha saamine
 • Automaadi kasutamine
 • Arve avamine
 • Postimajas markide ja ümbrikute ostmine
 • Paki saatmine ja saamine
 • Telefonikõned
Eessõnad akkusativis –für
Käskiv kõneviis
Määrsõnad

6

6

T9

Wer deckt den Tisch

 • Ilm
 • Vaheaeg
 • Nõud  ja lauakatmine
 • Lauakõnelused
Omadussõnade võrdlusastmed
Omastav asesõna
Eessõna:  ohne
Doch ja denn kasutamine
Tegusõna:  lassen

6

6

T10

Beim Art

 • Arsti poole pöördumine
 • Registreerimine
 • Kehaosad
 • Arsti käsklused
 • Haigused ja ravi
 • Apteegis,  retsept, ravimi tarvitamine
Tegusõna : dürfen+infinitiiv
Hatte, war
Eessõna: gegen, seit

6

6

Kokku: 120  tundi auditoorset

Iseseisev töö

Töötame audiokursusega  ning osa õppetöö ajast  on seotud kuulamistreeninguga,mis aitab õppijal õppida kuulama saksa keele  kõnekeelt.
Ka kodus tuleb õppijal teha tööd kassettidega (see osa on ära näidatud iseseisva töö tabelis) Õpilane saab õppematerjali, kuhu kuuluvad kuulamiseks kassetid ja raamat. Õpetaja on suunaja rollis ning aitab alatedvusesse talletatud materjali muuta aktiivseks vastavate harjutuste ja mängudega.

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kirjutamine lugemine

Kuulamine, rääkimine

1-10 teema

Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused. Kassettide kuulamine ja aktiivne rääkimine

15

20

Kokku tunde: 155

1. astme lõpetanud isiku saksa keele oskus on elementaarne ja väga  piiratud.Isik saab hakkama suhtlemisega ainult tuttavates olukordades ning algelisel tasemel. Tema kõne on katkendlik ja konarlik. Kõnes esinevad vead, kuid suudab end siiski arusaadavaks teha vaid õpitud teemade ulatuses.Väljendid on lihtsad. Kasutab lihtlauseid. Esitab  lihtsaid küsimusi. Oskab rääkida endast, oma perest, päevaplaanist. Esidada lihtsamaid palveid, käske, kutsuda külla, helistada arstile jne. Sellel etapil omandab isik väga algelise  kirjutamise oskuse.Grammatilised kategooriad: eessõnad nende kasutamine,  isikuline ja omastav  määrsõnad, küsisõnad, nimisõnad,  tegusõnade lihtvormid.  I astme lõpetanul ei ole veel iseseisva suhtleja taset  Isik saab esmased ja väga algelised teadmised saksa keelest. Sellele etapile tulevad inimesed, kellel puudub üldse  või on väga minimaalne saksa keele oskus.

Kasutatav õppematerjal : Firmasiseselt koostatud audiokursus

 1. Немецкий для  начинающих. Базовый курс. Концепция и программа. Москва. Новая школа, 1995
 2. Deutsche Sprachlehre für Ausländer  Grammatik und Übungsbuch  Moskva, 1999

B1

Teema nr Kõne-ja sõnavara arendusteemad Grammatika käsitlus

Tundide arv

Kuulamine

Rääkimine kirjutamine

lugemine

T1 Zu Hause Beim Bäcker Beim Fleischer

 • Kõnekonstruktsioonid ostmiseks ja maksmiseks
 • Soovid, kahtlused, nõuanded
 • Toit, pakkumine, pakkimine

 

Tulevik
Järg –ja põhiarvsõnad
Dativ +eessõnad
Omastav asesõna nimisõna ja asesõna asetu
Dativ lausetes

6

6

T2

An der Tankstelle
Am Unfallort

 •  Tankla ning tankimisega seotud probleemid
 • Kuidas sõita?
 •  Linnaplaan
 • Igapäevased sõidud ühistranspordis
 • Õnnetuse kirjeldamine
 • Kindlustus
 • Remont

 

Suunda ja kohta näitavad eessõnad
Põhjalik töö eesõnadega: bei, aus, von, nach, zu, mit
Akkusativis ja Dativis tegusõna sich
Minevik- Perfekt

6

6

T3

Der Umzug

 • Koht. Linn. Maa
 • Korteri kirjeldus
 • Õnnitlused. Rõõmu ja mure väljendamine
 • Kolimine  Soolaleivapidu
Abitegusõna minevikus
Partizip II –kesksõna
Ebareeglipärased tegusõnad

6

6

T4

 Zu Hause
Im Kaufhaus

 • Rõivad
 • Suurus, värv, kirjeldus
 • Riietumine
 • Lisandis
 •  Riideesemete ostmine, proovimine, valik, tasumine

 

Omadussõnade käänamine
Omadussõna kui kesksõna
Küsimus-Welch……?
              Was für……….?
               Wie…………..?

6

6

T5

Im Reisebüro

 • Meri. Maad. Saared
 •  Broneerimine
 •  Puhkuse koha valik
 • Räägime ilmast
 • Ärasõit.  Saabumine ööbimine

 

Omadussõnade käänamine
Kesk-ja ülivõrre
Omadussõnade kui määr-või kesksõna
Eessõna zwischen/ koht, aeg, suund/
Eesõnad: in, vor, nach, seit

6

6

T6

Der Yeburtstag

 • Õnnitlused
 • Kodused eeltööd külaliste vastuvõtuks
 • Küllakutse . Kingitused
Umbisikuline teguviis
Olevik ja minevik
Tegija määramine
Jede, welche, solche

6

6

T7

Am Abend

 • Vaba aeg ja tegevused
 • Plaanide arutlused
 • Kino, film, teater
 • Piletite broneerimine. Väljaost
 • arvamuse väljendamine
 • Hobid
 • Sport võib olla ohtlik
Minevikuaeg – Präteritum
Moodustamine
Ebareeglipärased ja moodaalverbid
Tg: mögen

6

6

T8

Reisevorbereitung

 • Vaba aeg ja tegevused
 • Plaanide arutlused
 • Kino, film, teater
 • Piletite broneerimine. Väljaost
 • arvamuse väljendamine
 • Hobid
Kõrvallause
Sidesõnad weil, wenn, als
Küsimused Wer, Was, Wem
Sõnade järjekord

6

6

T9

Schüler

 • Kooliesemed
 • Eksamiteks valmistumine
 • Oma valiku põhjendamine
 • Prognoos
 • Plaanid tulevikuks
 • Avaldused tööleasumiseks
Kõrvallause
Sidesõna- dass
Määrsõnade käänamine

6

6

T10

In der Freizeit

 • Vaheaeg, puhkus
 • Hobid ja huvid
 • Televisooniprogramm
 • Kokkulepe  Läbirääkimised
Kõrvallause
Sidesõna- bevor

6

6

 Kokku: 120 auditoorset tundi

Iseseisev töö

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kirjutamine lugemine

Kuulamine, rääkimine

1-10 teema

Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused. Kassettide kuulamine ja aktiivne rääkimine

15

20

Kokku tunde: 155

2. astme lõpetanud isiku saksa keele oskus on sellisel tasemel, et ta tuleb toime vestlustes tuttavatel teemadel /on olemas oskus õnnitleda, ennast esitleda, pöörduda oma probleemidga, tänada, tellida jne/ Oskab telefoni teel seletada probleemi, panna end kirja, ütelda ära jne/ Sellel etapil saavutatakse iseseisva suhtleja tase. Isik suudab arusaadavalt väljendada oma soove, soovitada, küsida nõu. Teemadevalikul saab ta hakkama ikkagi vaid igapäevaste teemadega ( kauplus, reisibüroos,tänaval, ühistranspordis ). Oma kõnes on võimeline kasutama mõningaid idioome. Kasutab omapoolseid lihtsaid kommentaare. Lausete konstruktsioonid on lihtsad.
Isik saab aru normaalsest kõnest võõral teemal üldjoontes.
Ta mõistab loetud teksti sisu, suudab seda edasi anda oma sõnades.
Kirjutamiseoskus on siiski veel elementaarne- ta suudab kirjutada lühikesi teateid igapäevastel teemadel ( kutsuda külla, kinno, soovitada osta, teatada haigusest ) ning täita ankeete. Isik valdab tarbekeele struktuure ja tema sõnavara on umbes 2500 sõna, millest 1000 on tuumiksõna.
Grammatilised kategooriad: liitlaused, mineviku käsitlus, eessõnad omadussõnade võrdlusastmed. Tuleviku käsitlus. Sõnade järjekord.