Английский язык

INGLISE KEELE AINEKAVA

Algaste 1. 2. aste

  Teema nr Kõne-ja sõnavara arendusteemad Grammatika käsitlus

Tundide arv

Tundide arv

kuulamine

rääkimine

T1

How are you?-Kuidas läheb?

 • Tervitamine
 • Enesetutvustus
 • Küllakutse
 • Rahvus
Tegusõna-olema
Oleviku jaatuses
Oleviku eitusesKüsilauses
Mitmuse moodustamine
Tähtede lugemine ja hääldamine

6

6

T2

Hello!-Tervist

 • Tutvumine
 • Perekond
 • Sugulased
 • Kohad ja maad
 • Elukutsed
 • Jutt endast
Küsisõnad ja küsimuste moodustamine
Who, Where, What, Whose, When
LühivastusedUmbmäärane artikkel

6

6

T3

Telephone calls-Telefonijutt

 • Telefoniga seotud  terminoloogia ja sõnavara
 • Kohtumisele kutsumine
 • Ametlik ja isiklik telefoni vestlus.
 • Iseseisva telefonikõne koostamine
Present Continuous-ing vormi kasutamine:Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses

6

6

T4

A letter to Nelly-Kiri Nellile

 • Päevaplaan
 • Vaba aeg
 • Huvialad
 • Päevade nimetused

 

Simple Present
Do…? Does….?
Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses
Määrsõna:Always, usually, sometimes, often, every day

6

6

T5   

At the station- Jaamas

 • Piletite ostmine, broneerimine
 • Piletite tüübid
 • Transpordivahendid
 • Aeg
 • Söömise võimalused
Põhi- ja järgarvsõnad
Kellaaja moodustamine p.m, a.p
Eessõnad at, in, on
Sõnaliigid

6

6

T6 

Shopping –Poeskäik

 • Riietusesemed
 • Teejuhatamine
 • Värvid
 • Raha
 • Esemete ja olmeesemete kirjeldamine
Simple Future
I will
Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses
Modaalverbid küsimustesCan, could, may.Modaalverbid küsimustes
Can, could, may.

6

6

T7

The New Home –Uus kodu

 • Mööbel
 • Koduga seotud sõnavara
 • Kutse soolaleivale
 • Kuju ja mõõt

 

Küsilausete moodustamine abitegusõnadega
Do, Does
Eessõnad
in, under, near, in front of…

6

6

T8

Holidays Puhkus

 • Transport
 • Puhkuse veetmine
 • Maad, rahvad ja kultuur
 • Hotelli kirjeldus
 • Huvid
Past Simple
–I went
Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses

6

6

T9

A lesson in the evening School-Tund õhtukoolis

 • Aastajad
 • Ilm
 • Kuude nimetused
 • Pühad
Omadussõna keskvõrreAnybody, somebody, nobody
Omadussõna võrdlusastmed
Warm, warmer, the warmest

6

6

T10

At the Travel Agency-Reisibüroos

 • Reisimistüübid
 • Pagas
 • Transport
 • Hotelli kohtade
 •  broneerimine
 • Ankeetide täitmine
Modaalverbid ja nende ekvivalendid
Can,could, must, may, would
Küsisõnade ja küsimuste moodustamise kordamineDo, Does, Will ….?

6

6

                                               Kokku 120 auditoorset tundi

 

Iseseisev töö

 

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kuulamine,

aktiivne rääkimine

Kirjutamine,

lugemine

1-10 teema Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused. Kassettide kuulamine ja aktiivne rääkimine 15 15

 

                                                                         Kokku  150 tundi

Algastme  1. ja 2. astme lõpetaja valdab tarbekeele struktuure ja tema sõnavara ulatub 2500 sõnani. Isik suudab kirjeldada oma peret, tööd, harjumusi, hobisid, rääkida ilmast.

Samadel teemadel oskab küsimusi  moodustada, esitada ja vastata küsimustele. Isik saab aru ja oskab kasutada vabalt viisakusväljendeid.
Ta suudab astuda igapäeva elu käsitlevatesse dialoogidesse ( teemad: kauplus, reisibüroo, lihtsad telefonivestlused info saamiseks)

Isiku kõne ei ole kiire, kuid ta suudab end mõistma panna, kui vesteldakse igapäevastest asjadest. Ta tabab tavalise kõne puhul asja tuuma.

Grammatilised kategooriad: lihtolevik, kestev olevik,  artiklid, sõnaliigid, sõnade järjekord.

 

Edasijõudnud

 

 Teema nr Kõne-ja sõnavara arendusteemad Grammatika käsitlus

Tundide arv

kuulamine

rääkimine

T1  At the  doctors– Arsti juures

 • Arsti kojukutse
 • Arsti külastamine
 • Haiguste nimetused
 • Arstide nimetused
 • Tunded

 

Prsesent PerfectTense
Have+V3
Määrsõnad
Just, already, never, yet

6

6

T2  At the Bank  At the Pist OfficePangas. Postimajas 

 • Valuutavahetus
 • Pangaarvelt raha võtmine
 • Paki, kirja, telegrammi saatmine
 • Rahvusvaheline kõne
Present Perfect Tense
Past Simple Tense võrdlemine
I have broken my leg
I broke my leg last month

6

6

T3  Evening Activities – Õhtused üritused

 • Restoranis
 • Teatris
 • Kinos
 • Kontserdil
 • Kutse kirjutamine
Would you like…? Are you going …?Tegusõna would
Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses
Kõnekäänud

6

6

T4 How to use Public Transport
Kuidas kasutada transporti

 • Linnatransport ja selle liigid
 • Piletite liigid
 • Lennujaaamas
 • Tee. Juhtumised teel
Eessõnad: on, in, up, at
Nende kasutamine keerulistes väljendites.
Verbid take, get on, get off, go by

6

6

T5 At the Police Station-Politseis

 • Helistamine politseisse
 • Avarii tunnistamine
 • Kadunud ja varastatud asjad
 • Leiubüroos
 • Seletuskiri

 

 

Past Perfect Tense
Had+V3
Jaatavas
Eitavas kõnes
Küsilauses
By 3 o`clock yesterday kasutamine
Aeg: Past Simple and Past Perfect

6

6

T6  At the filling station-Teeninduses

 • Autoga seotud probleemid;katki, bensiin otsas, varuosad puudu
 • Juuksuris
 • Kosmeetikasalongis
Past Continuous Tense
Jaatavas
Eitavas  kõnes
Küsilauses
Aeg
Yesterday at 5 clock kasutamine
Aeg:Past Continuous Tense
and Past Simple

6

6

T7 A Dinner–party at the Bortons

 • Toitude nimetused
 • Tellimine
 • Toiduainete kauplus
 • Retseptid
 • Kõned lauas
Disjunctive Questions
You live in London, don`t you?
He can`t  swim, can he…?

6

6

T8  Spare Time–Vaba aeg

 • Elukutsed
 • Vaba aja veetmise vormid
 • Kirja kirjutamine
Gerund+ing
To enjoy+ing
To finish

6

6

T9  A conversation about the latest news

 • Uudiste (poliitilised, majandus, spordi) edastamine
 • Kirjutame põrutava uudise
 • Horoskoop
 • Originaalse ajalehe või ajakirja katkendi lugemine
Konstruktsioon  to be going
Olevikus ja minevikus
Konstruktsiooni
Passive Voice kasutamine ajalehes ja ajakirjas

6

6

T10 A tour of London- Ajaloolised andmed

 • London tänapäeval
 • Teeküsimine ja tee seletamine
 • Referaat
 • Kaardi järgi liikumine
Eessõnad : at, on, of, off, up, away kasutamine.

6

6

                                                                         Kokku 120 auditoorset tundi

Iseseisev töö

Õppeühik

Töö sisu

Tundide arv

Kuulamine

Kirjutamine, lugemine

1-10 teema Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused. Kassettide kuulamine ja aktiivne rääkimine 15 25

                                                                        Kokku 160 tundi

Edasijõudnu tuleb hästi toime nii ametialaste kui ka muude igapäevaste kõneolukordadega ja on võimeline olema neis ise aktiivsem pool.Ta on suuteline nõu andma, andma soovitusi, väljendama kahetsust, esitama palveid ja kaebusi. Suudab vestelda ja arvamust avaldada üldistel, poliitilistel ja aktuaalsetel teemadel. Ta saab aru uudistest, ajakirja ja ajalehe tekstidest.

Ta võib eksida keerulistes lausekonstruktsioonides. Ta suudab end arusaadavaks teha.

Grammatilised kategooriad: Kõikide aegade kasutamine eituses, jaatuses ja küsilauses, sõnade järjekord liitlausetes. Artiklid ja eessõnad keerulistes väljendites.

Kasutatud kirjandus algastme ja keskastme õpetamisel:

 1. Sita Learning System
 2. Grammar Games
 3. Jazz  Chants
 4. Grammar is Easy
 5. Survival English
 6. Grammar in Use