Soome keel

SOOME KEELE AINEKAVA A1-A2

 Teemanr

 Kõne-ja sõnavara arendusteemad

 Grammatika käsitlus

 

Tundide arv

Kuulamine

Rääkimine kirjutamine
lugemine

T1 ESIMENE KOHTUMINE

 • Tervitamine
 • Tutvustamine
 • Tutvumine
 • Tänamine
 • Nädalapäevad
 • Numbrid ja arvutamine
Isikulised sesõnad /minä, sinä, hän, me, te, he/
Tähestik
Hääldamine – vokaalid
Vokaalharmoonia
Abiverbi olla pööramine olevikus jaatavas ja eitavas kõnes 

3

9

 T2

MAAD, RAHVUSED, KEELED

 • Maad, rahvused, keeled
 • Ilmakaared
 • Jäätist ostmas (hinna küsimine)

 

 

Verbide puhua ja kysyä pööramine olevikus jaatavas ja eitavas kõnes
Küsisõnad: Kuka? Kuinka? Milloin? Mikä? Mitä?Miksi? Minkä maalainen? Missä? Mistä? Mihin? Millainen?
ko/-kö -küsimus ja vastus.
Astmevaheldus
Hääldamine – konsonandid, intonatsioon, geminatsioon, aspiratsioon
Verbid: asua, etsiä, maksaa, säästää 

3

9

T3

AEG JA AASTAAJAD

 • Elektronpost
 • Ilm
 • Aastaajad
 • Kuude nimetused
 • Värvide nimetused
Näitavad asesõnad: täällä, tuolla, siellä
Abisõnad: nyt, vaan, toivottavasti, että, myös, yleensä, joskus, siksi, koska
Omadussõnad
Ainsuse omastav kääne: Kenen? Minkä?
I pöördkonna verbide pööramine olevikus jaatavas ja eitavas kõnes
Astmevaheldus I pöördkonna verbides
Hääldamine: diftongid, sõnarõhk 

3

9

T4

MINA JA MINU PERE

 • Mina
 • Minu perekond
 • Välimus
 • Inimese keha
 • Haigused, arsti juures
 • Rõivad ja aksessuaarid
 • Registreerumine kursusele
 • Ankeedi täitmine 
Ainsuse osastav kääne: Ketä? Mitä?Konstruktsioon Minulla on…, Minulla ei ole…

Sihitis: täis- ja osasihitis, sihitise käänded

 

3

9

T5

TAVALINE PÄEV

 • Päevakava
 • Kellaajad
 • Kaubamajas
Abisõnad: kun, ensin, sitten, tavallisesti, vain, mutta, heti, vielä
Pöördkonnad: 1-5
Rektsioon

3

9

T6

KODU

 • Elukoht
 • Kolimine
 • Majad, korterid
 • Mööbel, sisustus, kodumasinad
 • Helistamine majahoidjale
Abisõnad: usein, jo, aika
Sise- ja väliskohakäänded: Mihin? Missä? Mistä?
Näitavad asesõnad:
                       tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne
Mitmuse nimetav kääne: Ketkä? Mitkä?Käskiva kõneviisi ainsuse 2. pööre jaatavas ja eitavas kõnes

3

9

T7

PUHKUSEREIS

 • Sõiduvahendid
 • Puhkusereis
 • Hotellis
Abisõnad: noin, tai, itse, -kin, oikein, varmasti
Käändsõnatüübid
Käändsõnade astmevaheldus
Näitavate asesõnade tämä, tuo, se ja küsisõna mikä? käänamine
Konstruktsioon: On hauskaa

3

9

T8

SOOLALEIVAPIDU

 • Söögid ja joogid
 • Puu-, aed- ja juurviljad
 • Tee juhatamine
 • Tähtpäevad
 • Arvamuse avaldamine

 

Ainesõnad, osasihitis
Mitmuse osastav kääne
Järgarvsõnad
Kuupäevad
Järelsõnad
Konstruktsioon: Pitää + sta/stä

3

9

T9

TÖÖ JA AMETID

 • Töö ja ametid
 • Lõunavaheajal restoranis
 • Menüü
Täis- ja osasihitis: Kenet? Minkä?
Isikuliste asesõnade käänamine
3. ja 4. pöördkonna verbide astmevaheldus, käänamine
Käändsõnatüübid: puhelin, lounas, kauni
Kõrvallause
Kirjakeel ja kõnekeel

3

9

T10

MIDA SA EILE TEGID?

 • Minu eilne päevakava
 • Anne ja Ilpo pulmad

 

Verbi lihtminevik, jaatav kõnenud-kesksõna ja verbi lihtmineviku eitav kõne

3

9

Kokku 120 auditoorset tundi

Iseseisev töö 

 Õppeühik

Töö sisu

 Tundide arv

Kirjutamine lugemine

Kuulamine, rääkimine

1-10 teema Iseseisev töö sõnavara, väljenditega. Grammatika harjutused. Kassettide kuulamine ja aktiivne rääkimine

10

20

 Kokku 150 tundi

 Soome keele algkursuse (A1-A2) lõpetanud isiku soome keele oskus on elementaarne ja väga piiratud.Tema sõnavara ulatub 1500 sõnani.

Isik saab hakkama suhtlusega ainult tuttavates olukordades. Tema kõne on katkendlik. Hääldusvead sagedased.
Kõnes esinevad vead, kuid isik suudab end siiski õpitud teemade ulatuses arusaadavaks teha.Väljendid on lihtsad. Kasutab lihtlauseid. Esitab  lihtsaid küsimusi. Oskab rääkida endast, oma perest, päevaplaanist, samuti on võimeline esitama lihtsamaid palveid, käske, kutsuma külla, helistama arstile jne. Sellel etapil omandab isik väga algelise  kirjutamisoskuse.
Grammatilised kategooriad: käändsõnade tüübid ja käänamine, tegusõnade lihtolevik ja lihtminevik, eessõnad, tagasõnad ja nende kasutamine, asesõnad, määrsõnad.Algkursuse A1-A2 astme lõpetanu ei ole veel valmis tasemeeksamiks. Isik saab esmased ja väga algelised teadmised soome keelest. Sellele etapile tulevad inimesed, kellel puudub või on väga minimaalne eelnev soome keele oskus.
Kasutatud kirjandus:
Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki, 2010.
Satu Heikkilä, Pirkko Majakangas. Hyvin menee! Suomea aikuisille. Helsinki, 2002.
Marjukka Kenttälä. Kieli käyttöön – suomen kielen alkeisoppikirja. Helsinki, 2003.
Leena Silfverberg, Leila White. Supisuomea. Helsinki, 2003.