Eesti keel

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

234 akadeemilist tundi, millest 184 tundi on kontaktõpet  ja 50 tundi iseseisvat tööd

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud A1-taseme koolituse või kelle keeletase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ja peale õpingute läbimist sooritada  A2- taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja vestlus).

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab  tulla  toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust;
 • oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks ning oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele;
 • on võimeline kasutama oma kõnes mõningaid idioome.

kuulamisoskus

 • mõistab üksikasju, kui tekst on tavapärasest aeglasem ja selgem ning seda on võimalik korduvalt kuulata.

lugemisoskus

 • suudab leida infot tuttavateemalistest tekstidest;
 • mõistab lauseid ja kasutab sageli väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.

kirjutamisoskus

 • mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone;
 • oskab kirjutada lühikesi tekste, isiklikke kirju ja tarbetekste igapäevateemadel.

Õppe sisu:

Mina ja minu perekond

 • tervitamine ja tänamine;
 • tutvustamine ja tutvumine;
 • nimed ja pereliikmed;
 • töö ja õppimine;
 • kaastunde ja rõõmu väljendamine;
 • isikuliste asesõnade käänamine;
 • tegusõnade pööramine olevikus ja lihtminevikus;
 • üks ja mitu. Mitmuse tunnus -d;
 • kirjade kirjutamine, isikuankeedi täitmine.

Elukoht

 • riik;
 • linn, tänav, aadress;
 • külla kutsumine, tee küsimine, tee juhatamine;
 • ees- ja tagasõnade kasutamine;
 • tarbeteksti kirjutamine (kutse, õnnitlus).

Kas sa tunned seda kohta?

 • jalutame linnas;
 • reeglipärased kohakäänded;
 • tarbeteksti kirjutamine (teade).

Aeg

 • kellaaeg, kuupäevad, aastaajad, kuude nimetused;
 • põhi- ja järgarvsõnad;
 • loovtöö kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi).

Tervis ja haigus

 • inimese keha ja välimus;
 • helistamine ja soovitused;
 • haiguste nimetused;
 • riideesemete nimetused;
 • värvid;
 • ravimite ostmine ja ravimine;
 • käskiv kõneviis;
 • visiitkaardi järgi kirjutamine, isikuankeet.

Teenindusettevõtted

 • postimajas ja pangakontoris;
 • informatsiooni küsimine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine;
 • ma- ja da-infinitiiv;
 • kirjade kirjutamine.

Saabumine

 • transpordivahendid;
 • perekonnasuhted;
 • iseloomustamine;
 • tähtpäevad;
 • tegusõnade pööramine täisminevikus;
 • põhi- ja järgarvsõnade kasutamine nimetavas, omastavas ja osastavas käändes;
 • kirjade kirjutamine.

Kaunis kodu

 • mööbel ja sisustus;
 • lihtsamate remondi- ja ehitustöödega seotud sõnavara;
 • hinnangu andmine;
 • visiitkaardi kirjeldamine.

Reisimine ja puhkus

 • erinevad transpordiliigid;
 • bussi-, lennu- ja rongijaamas;
 • reisibüroo külastamine, piletite broneerimine, nõu andmine;
 • matkamas ja rannas;
 • ilm ja ilmateade;
 • hobid;
 • tingiv kõneviis;
 • kirja ja loovtöö kirjutamine;
 • visiitkaardi kirjeldamine.

Poes

 • ametlik tervitamine;
 • hinna küsimine ja ütlemine;
 • loa küsimine millegi proovimiseks;
 • abi palumine ja abi osutamine;
 • jalatsite, riiete, kingituste otsimine, valimine, ostmine;
 • soovituste ja nõuannete küsimine;
 • materjal, millest see on tehtud;
 • meeldimise või mittemeeldimise väljendamine;
 • ostmisel-müümisel kasutatav fraseoloogia;
 • omadussõnade võrdlusastmed;
 • esemete võrdlemine;
 • visiitkaardi järgi kirjutamine;
 • kirja kirjutamine.

Kodukoha loodus

 • linnud ja loomad (liigid);
 • taimed (nimetused);
 • aastaaegade vaheldumine;
 • loovtöö kirjutamine.

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • oskab ennast tutvustada ja kasutab viisakusväljendeid;
 • tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klientidega;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikes praktilistes olukordades.

kuulamisoskus

 • saab aru selgest eestikeelsest kõnest.

lugemisoskus

 • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel.

kirjutamisoskus

 • oskab kirjutada isiklikke kirju, teateid, täita ankeete, koostada plaane ning anda edasi uudiseid;
 • oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud A2-taseme  koolituse või sooritanud A2-taseme eksami (Innoves sooritatud A2-taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada B1-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

184 akadeemilist tundi, millest 134 tundi on kontaktõpet  ja 50 tundi iseseisvat tööd .

Õppe sisu:

Üllatused

 • imestuse väljendamine, lohutamine, viisakusreeglid külaskäigul;
 • diskussioon: külas on hea, kodus parem;
 • ootamatu külaline (kasutada igapäevasuhtluses erinevaid küsisõnu);

Esimene tööpäev

 • tööpäeva kirjeldus;
 • kellaaeg, aeg (põhi- ja järgarvsõnade kasutamine);
 • dokumentide vormistamine (avalduse kirjutamine, blanketi täitmine);
 • asjaajamised tööl (eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel).

Kirjavahetus

 • vaba aeg ja harrastused (kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi);
 • maad ja rahvad (kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda, hankida ja jagada infot kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta);
 • isikliku kirja kirjutamine;
 • ma-infinitiivi vormid: -mas, -mast, -mata;

Telefonikõned

 • ametialane vestlus (viisakas pöördumine või vastamine ametlikus olukorras jm);
 • isiklik telefonikõne;
 • arusaamatusele reageerimine, vabandamine;
 • nõustumise ja keeldumise väljendamine.

Liiklus

 • tee küsimine, tee juhatamine ja plaani koostamine;
 • liikumisverbid ja tagasõnad;
 • reeglipärased kohakäänded;
 • ühistranspordi kasutamine, koha ja piirkonna kirjeldamine;
 • sildi kirjutamine.

Elukestev õpe

 • informatsiooni küsimine vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ja omapoolne küsimustele vastamine;
 • oma õpingutest rääkimine, õppima asumine;
 • arutlemine probleemi tõsiduse üle koolides ja kõrgkoolides, levinud traditsioonid nt „rebaste ristimise“ pidu ehk „rebaseks löömine“;
 • ankeedi täitmine, avalduse ja kuulutuse kirjutamine;
 • näitavate asesõnade ’see’ ja ’need’ mõnede vormide ning omastavate asesõnade ’oma’ ja ’enda’ kasutamine.

Elukutsevalik

 • tööavalduse kirjutamine, tööpakkumiskuulutused;
 • küsimused tööpakkujale töö ja töötingimuste kohta;
 • intervjuu küsimustele vastamine;
 • oskuste ja võimete selgitamine;
 • otsuse langetamine;
 • elukutsete kirjeldused ja omadused;
 • sagedasemate ajamäärsõnade ja teiste ajale viitamise võimaluste (nt vara, hilja, õigel ajal, valel ajal, kunagi jne) kasutamine.

Turvaline kodu

 • kinnisvarabüroosse helistamine;
 • remondi- ja ehitustöödega seotud sõnavara;
 • hinnangu andmine, oma kodukohta ja selle ümbruse ning kodu ja majapidamise kirjeldamine;
 • arvamuse avaldamine kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta;
 • avalduse kirjutamine;
 • umbmääraste asesõnade ’miski’, ’keegi’, ’mõni’, ’mitu’, ’mõlemad’ jne kasutamine mõnedes vormides;
 • loovtöö kirjutamine.

Maakodu

 • erinevad tööd aias, tööriistade ja nendega teostatavate tööde nimetused;
 • puu- ja juurviljade nimetused, kirjeldus ja kasvatamine;
 • mida saagiga teha;
 • töö ja puhkus suvilas;
 • isikliku kirja kirjutamine.

Puhkamisvõimalused

 • milline sõiduk on parem?
 • suhtlemine erisugustes situatsioonides, mis võivad ette tulla transpordivahendites ja reisimisel;
 • puhkuse tavad (jutustada reisielamusest, vaatamisväärsustest jne);
 • reisibüroo külastamine (reiside ja matkade kohta info hankimine ning info ja soovituste andmine);
 • piletite ja hotelli broneerimine;
 • loovtöö kirjutamine.

Tarbimine ja tarbija

 • asjade müügikuulutuste koostamine ja vastuskirja kirjutamine;
 • igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta informatsiooni hankimine ja jagamine;
 • omadussõnad, mis sobivad kaupade kirjeldamiseks;
 • mingi nähtuse protsessi kirjeldamine;
 • vestlus moe teemal;
 • soovituste ja nõu küsimine, meeldimise või mittemeeldimise väljendamine;
 • ostmisel-müümisel kasutatav fraseoloogia;
 • omadussõnade võrdlusastmete kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses.

Spordivõimalused

 • spordialadega seotud sõnavara;
 • võistluste kirjeldus;
 • fänniklubi, spordiklubi ja veekeskuse tutvustuse koostamine;
 • oma hinnangu andmine;
 • küsimustiku täitmine ja avalduse kirjutamine;
 • käändsõnade vormide kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses;

Kuhu minna?

 • emotsioonide väljendamiseks vastav sõnavara;
 • kaaslase välja kutsumine ja kutsele vastamine;
 • informatsiooni hankimine ja selle põhjal oma arvamuse avaldamine;
 • arutlus filmide, etenduste, kontsertite ja muu meeldivuse või mittemeeldivuse üle;
 • loovtöö kirjutamine;
 • oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta teabe hankimine.

Perioodilised väljaanded ning tele- ja raadiosaated

 • kuuldu põhjal otsuse langetamine;
 • nähtu põhjal arvamuse avaldamine;
 • ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
 • intervjuu andmine ja võtmine.

Tervislikud eluviisid

 • tervise ja haigustega seotud sõnavara;
 • nõu andmine ja informatsiooni küsimine raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta;
 • arsti poole pöördumine;
 • vaimse tervise säilitamine;
 • siltide ja teadete lugemine;
 • ankeedi täitmine.

Loomariik

 • mets- ja koduloomad (liigid ja elupaigad);
 • loomade kehaosad (kirjeldused);
 • lemmiklooma pidamine (rõõmud ja mured, mis sellega kaasnevad);
 • loomapoe, loomade varjupaiga, loodusmuuseumi külastus;
 • loovtöö kirjutamine;
 • vastastikuste asesõnade ’teineteise’, ’üksteise’ mõnede vormide kasutamine.

Restoranis või kohvikus?

 • igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta informatsiooni hankimine ja andmine;
 • söögi ja joogi küsimine, tellimine ning pakkumine;
 • mingi kindla toidu või joogi kohta teenindajalt või vestluskaaslaselt informatsiooni küsimine ning omalt poolt sellise informatsiooni andmine;
 • menüü koostamine;
 • söömis- ja joomiskombed (loovtöö kirjutamine);
 • käändsõnade vormide kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses.

Olmeteenused

 • juuksuri juures ja ilusalongis (küsimustele vastuste andmine ja pakutava teenuse kohta küsimuste esitamine);
 • kingsepa juures ja keemilises puhastuses (soovide ja vajaduste selgitamine ja mõistmine);
 • siltidest, viitadest ja kuulutustest arusaamine;
 • käskiva ja tingiva kõneviisi kordamine;
 • oskus väljendada loendatavate objektide koguhulka.

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

       Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • saab eestikeelses töökeskkonnas hakkama kolleegi, klienditeenindaja ja spetsialistina suhtlemisega;
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda;
 • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel teemadel.

kuulamisoskus

 • mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikel igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.

lugemisoskus

 • lugemissõnavara on piisavalt ulatuslik, et mõista mitmesuguste tekstide peamist mõtet ja üksikasju ning autori kavatsusi ja eesmärke.

kirjutamisoskus

 • oskab kirjutada tarbetekste, arvamuskirjutisi vm tekste;
 • saab aru graafilistest tekstidest ja oskab neid analüüsida..

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud B1-taseme  koolituse või sooritanud B1-taseme eksami (Innoves sooritatud B1-taseme tunnistus) ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada B2-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik  osa  ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

440 akadeemilist tundi, millest 240 tundi  on kontaktõpet  ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Asju ajamas

 • informatsiooni hankimine, pangalaenu taotlemine, ametiisiku küsimustest arusaamine ja oskus neile vastata;
 • ametkondlik suhtlemine: politsei- ja piirivalveametis, piiril, maksu- ja tolliametis;
 • valdkonda puudutavates dokumentides orienteerumine, nende mõistmine ja koostamine (erinevate avalduste ja taotluste kirjutamine);
 • mitmete sidendite, sh ühendsidendite korrektne kasutamine, õppija oskus kasutada kõiki käändeid.

Mis on maailmas huvitavat?

 • kultuuritarbimine (kultuurisündmuste soovitamine ja kirjeldamine);
 • oma reisivõimaluste ja eelistuste põhjendamine, imetluse väljendamine, reisidokumentide täitmine;
 • maad, rahvad ja kombed (ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle arutlemine);
 • majandusuudised ja poliitikat käsitlevad uudised (uudise või muu värske informatsiooni edasi- jutustamine massimeedia materjalide põhjal, sama allika toel mingi päevakajalise sündmuse kirjeldamine);
 • Eesti kui turismimaa (Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta informatsiooni hankimine ja jagamine);
 • kirjadele vastamine ja kirjade koostamine teenusega seotud teemadel (pretensioon, kaebus, järelepärimine, vastus järelepärimisele jne);
 • rektsioonierinevuste tundmine, modaalverbide tähenduse erinevuse tundmine ja nende korrektne kasutamine;

Inimestevahelised suhted

 • enda ja teiste iseloomustamine (emotsioonide ja tunnetega seotud sõnavara, kehakeel, soovituste andmine, kaastunde avaldamine);
 • ühiskonna organiseerituse kohta oma seisukohtade avaldamine ning selle üle diskuteerimine;
 • õiguste ja kohustuste kohta informatsiooni hankimine ja jagamine;
 • oma vaadete esitamine ja kaitsmine;
 • ühend- ja väljendtegusõnade ning -mas, -mata, -mast ja -maks -vormide kasutamine.

Mis on tervis?

 • haigused ja nende nimetused, inimese elundid (vestlemine ja väitlemine ning küsimuste esitamine tervise ja enesetunde teemadel);
 • terviseprobleemid, põhjused ja tagajärjed (oma tervise asjus arsti poole pöördumine ja talle oma häda kirjeldamine ning arsti poolt nõuannete jagamine);
 • vaimne tervis (oma tervist ja tervishoidu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine);
 • liitsõnade, tegijanimede ja teonimede moodustamine ning kasutamine.

Mida eeldab õppiv ühiskond?

 • hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta ning esitada – põhjendada oma vaateid;
 • osata suhelda nii õpingute kui ka üldistel ainevälistel teemadel;
 • kirjavahemärgid;
 • väidelda haridust puudutavatel teemadel.  

Töömaailmas

 • töödokumentatsioon (CV koostamine, avalduste, volituste, kaaskirja, soovituskirja ja CV-le vastuse kirjutamine, positiivne ja negatiivne vastuskiri jne);
 • intervjueerimine: tööandja ja töötaja (organiseerida konkurss vaba ametikoha täitmiseks ja vestelda kandidaatidega);
 • olla tööandja iseendale (selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse või töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mõista partnerit ning neil teemadel väidelda);
 • meeskonnavaim (kirjeldada töökoosoleku või läbirääkimiste ülesehitust ja seal omadel eesmärkidel sõna võtta, suhted ametikohal, töökeskkond, tööalased probleemid ja nende lahendamine);
 • kasutada umbmääraseid asesõnu ’miski’, ’keegi’, ’mõni’, ’mitu’, ’mõlemad’ jne mitmes vormis.

Poodides sisseoste tegemas

 • selgitada-põhjendada oma eelistusi poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas või vastumeelsust nende suhtes;
 • interneti-kaubandus, telefonimüük (kasutada asjakohaselt Interneti- ja telefonisuhtluse etiketti);
 • paluda ja jagada selgitusi materjalide, meetodite ja vahendite kohta;
 • diskuteerida reklaami ja reklaamiviisi üle (reklaami kirjutamine);
 • tarbijakaitse (esitada kaebus ja vastata sellele, pakkudes välja lahendusi);
 • vormistada vajalikke dokumente (pretensiooni kirjutamine ja sellele vastamine, järelepärimise kirjutamine ja sellele vastamine, kasutusjuhendi ja hinnakirja koostamine).

Mida võib leida arvutist?

 • arvutialaste probleemide kohta nõu küsimine ja andmine;
 • küsimustiku koostamine ja tulemustesti kokkuvõtte tegemine;
 • meili kirjutamise reeglid (olla kultuuriomaselt asjakohane ja viisakas), artikli struktuur.

Saatused ja elulood

 • kuulsate inimeste elulood, arvamuse avaldamine loetu kohta, tekstilõikude järjestamine, positiivsed ja negatiivsed sündmused;
 • kasutada mitmeid välistava asenduse võimalusi (nt mujal, vastupidi jm);
 • kaudse kõneviisi kasutamine.

Kinnisvara

 • müügi- ja rendiobjektide tutvustamine, elukoha kirjeldamine, naabrivalve;
 • korteri ostu-, müügi- ja renditingimused (mõista ja koostada ostu-, müügi- ja rendilepinguid ja muid dokumente);
 • hankida ja mõista kinnisvaratehingute ning kinnisvara haldamisega seotud informatsiooni;
 • kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ning esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks.

Ilu- ja tarbekirjandus ning erialane kirjandus

 • lugemiseelistused (seisukohtade põhjendamine ja kaitsmine);
 • informatsiooni hankimine ja jagamine raamatukogude kohta;
 • ekspressiivsete liitomadussõnade kasutamine.

Autod ja liiklus

 • maailma kiireim? (informatsiooni otsimine tekstist, autode võrdlemine);
 • liiklusõnnetuste kirjeldamine, vajadusel suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega, liiklusmärgid;
 • sõiduki rikete kirjeldamine ja abi kutsumine (teenusega seotud teemadel vestlemine);
 • kaudne kõneviis.

Väljastatud tegevusluba- 1.1-3/16/81.

Õppekava nimetus:

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

rääkimisoskus

 • saab eestikeelses töökeskkonnas hakkama kolleegi, spetsialisti ja juhina suhtlemisega;
 • tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
 • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid erinevatel teemadel.

kuulamisoskus

 • kuulab arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab kuuldut suuliselt ning kirjalikult.

lugemisoskus

 • orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre jm), nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
 • loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab loetut suuliselt ning kirjalikult.

kirjutamisoskus

 • valdab rikkalikku sõnavara, et kirjutada eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
 • peab asjalikku kirja- ja meilivahetust.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes on läbinud B2-taseme koolituse või sooritanud B2-taseme eksami (Innoves sooritatud B2-taseme tunnistus) ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid ning sooritada C1-taseme eksami. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese testi abil (kirjalik osa ja suuline vestlus).

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

450 akadeemilist tundi, millest 200 on kontaktõpet ning 250 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Riik ja ühiskond

 • oma pädevusala piiride selgitamine (kohus ja uurimisorganid, õigusabi, sotsiaalabi jne);
 • koostöö tegemine ja info vahetamine teiste oma tööga seotud ametnikega;
 • küsitluse väljendid, positiivsete ja negatiivsete uudiste arutamine;
 • mida kõike peab teadma (suuline ettekanne), orienteeruma oma tööd puudutavates dokumentides, neid mõistma ja koostama;
 • riigikaitse (videodialoog), soovituste andmine mitmel võimalusel: põhjendamine ja kokkuvõtte tegemine;
 • ametkondlik suhtlemine (oma sõnavara, grammatika ja õigekirja kontrolli ning täiendamise tarbes ja allikates orienteerumine).

Aktiivne puhkus

 • põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise;
 • kliima soojenemise ohud (hinnangud ja arvamused);
 • kultuuritarbimine (reisivõimalused ja eelistused, imetluse väljendamine);
 • maad ja rahvad (kirjeldada oma rahvusrühma vm identiteedirühma kultuurihuvi, arutleda ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle);
 • diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle;
 • kahesõnaliste tegusõnade kasutamine.

Sõnum maailmale 

 • blogide kirjutamine (reeglid);
 • teoste eest auhindade saamine (emotsioonide ja tunnetega seotud sõnavara);
 • sõnavabadus internetis (internetikommentaarid, interneti-portaalid);
 • väitlus diagrammi järgi (riskikäitumine internetis);
 • esinemise väljendid, esinejate hindamise juhis, küsimuste kokkuvõtte tegemise juhis;
 • sidesõnad eitavas lauses.

Üks tegu – mitu nägu

 • meediauudised, uudise pilt ja heli (hinnangud ja arvamused);
 • kas elu Eestis on paremaks muutunud? (teledebati väljendid);
 • naljakaid seadusi maailma riikides (kujundlikud väljendid);
 • kuuldu ja nähtu põhjal konspekteerimine;
 • rõhuliide -ki ja -gi;
 • tegu- ja omadussõnade rektsiooni korrektne kasutamine.

Elukeskkond

 • Eesti looduskaitse algusest ja arengust 20. sajandil;
 • loodushoid ja keskkonnakaitse, jäätmekäitlus (selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja kaitse  teemadel, keskkonnaprojektide kommenteerimine);
 • kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse ajahetke ilma;
 • jutustada enda jaoks oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustes;
 • mida teha prügiga? (kodukeemia ja prügi,  jäätmekäitlus); põhiarvsõnade käänamine.
 • hädaabinumbrile helistamise reeglid, tuleohutus, liiklusõnnetus;
 • Eesti liiklus: paranemisest ei saa rääkida (kuuldu konspekteerimine);
 • kriminaalkroonika (tunnistuste andmine, kuritegude liigid, esitada oma vaateid turvalisuse, kuritegevuse ja selle vastu võitlemise kohta);
 • li-liitelised määrsõnad, v-, tav- ja nud- kesksõnad;
 • mõista kohta ja aega väljendavaid sõnu ja väljendeid (sh ka piltlikult).

Ettevõtlus

 • mis mõjutab firma edukust? (äriplaani koostamine, esitlemine ja hindamine; nõuanded edukaks  ametikõneks);
 • valime laenuosakonna juhatajat (koosolekute tüübid, koosoleku protokoll jm);
 • Eesti ja välismaa firmad: kuidas saavutada turumajanduses äriedu? (otsime vastust küsimusele);
 • Eesti tööstus, tootjate pingerida (tabelite uuring);
 • ne-liitelised tegusõnad, lühendid;
 • ata- ja le- liitelised tegusõnad.

Poliitika ja aktuaalsed sündmused

 • hankida informatsiooni päevakajaliste sündmuste kohta;
 • selgitada-kaitsta väitluses oma erakondlikke ning üldisi poliitilisi vaateid ja seisukohti;
 • jutustada massimeedia materjalide põhjal edasi uudist või muud värsket infot;
 • demokraatiaühiskond (musternäidis);
 • ühendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine;

Ürituse või harrastustegevuse korraldamine

 • mõistete näited raamatust „Reklaamipsühholoogia“ (reklaamide koostamine, suuline ja kirjalik   soovitus, kriitilised kirjutised);
 • jälgida raadio- ja telesaateid ning lugeda ajakirjandust, vestelda neil teemadel (omapoolsed põhjendatud arvamused ja seisukohad);
 • pidada asjakohast kõnet, suhelda külalistega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;
 • umbmääraste asesõnade käänamine.

Kaubandus ja kodumasinad

 • teenindus tarbija pilgu läbi (kataloogikaubanduse poolt ja vastu, seletuskirjad);
 • tarbijakaitse põhitõed, kaebus;
 • kodumasinate kasutusjuhendid (segamini aetud lausete järjestamine);
 • elektrialased mõisted (lünkade täitmine);
 • tulevikukodu tutvustamine (tehnoloogilised uuendused, tootedisain);
 • mis mõjutab tarbija ostusoovi? (hinnangud ja arvamused);
 • moodustada võrdlusastmeid ka omadusi väljendavatest kesksõnadest.

Eesti majandus

 • majandusteadlaste kommentaarid (riigieelarve tulud ja kulud);
 • õppida rääkima  majanduslikust arengust, iseloomustama / kirjeldama erinevaid majanduspiirkondi (probleemide sõnastamine);
 • Eesti Panga majandusprognoos (tendentsid ja järeldused);
 • Statistikaameti eluolu-uuringu tulemused (erinevad diagrammid nt pere-eelarve uuringu andmed);
 • segiminevad sõnad nagu jälgima-järgima, enamus-enamik jne.

Kas tänapäeva noor loeb ja mida?

 • kas lühivormid (novellid, jutustused, esseed) pakuvad rohkem huvi ja kiiret analüüsi? (diskussion);
 • tekstide abil õppida maailma mõistma ja nn ajaloolist tausta avada ja silmaringi laiendada (Vikerraadio saade „Kohustuslik kirjandus“, „ Tekstist tekstini“). 

  Clavis-KI OÜ täienduskoolituse õppekava

  1. Õppekava nimetus:

        Erialane eesti keel spetsialistidele (raamatupidamise eriala).

  1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

        Võõrkeeled ja -kultuurid

  1. Õppe eesmärk:

  Saavutada vilunud keeleoskaja tase.

  1. Õpiväljundid:

  Koolituse lõpuks õppija:

  rääkimisoskus

  • saab eestikeelses töökeskkonnas hakkama kolleegi, spetsialisti ja juhina suhtlemisega;
  • tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
  • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid erinevatel teemadel.

   kuulamisoskus

  • kuulab arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab kuuldut suuliselt ning kirjalikult.

   lugemisoskus

  • orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre jm), nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
  • loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid, vahendab loetut suuliselt ning kirjalikult.

   kirjutamisoskus

  • valdab rikkalikku sõnavara, et kirjutada eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
  • peab asjalikku kirja- ja meilivahetust.
  1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes on läbinud B2-taseme, C1- taseme koolituse või sooritanud B2-taseme, C1- taseme eksami (Innoves sooritatud B2-taseme, C1-taseme tunnistus) ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid.

  1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

       100 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on kontaktõpet ning 30 tundi iseseisvat tööd.

  1. Õppe sisu:

  Eesti majandus

   

  • majandusteadlaste kommentaarid (riigieelarve tulud ja kulud);
  • õppida rääkima majanduslikust arengust, iseloomustama / kirjeldama erinevaid majanduspiirkondi (probleemide sõnastamine);
  • Eesti Panga majandusprognoos (tendentsid ja järeldused);
  • Statistikaameti eluolu-uuringu tulemused (erinevad diagrammid );
  • Aruandlus, finantsaruandlus (raamatupidamisalane sõnavara, kirja- ja meilivahetus).
  • Kontode saladused ( määrused, priivaatsuse poliitika).
  • Palk ja palgakorraldus (seadusandlus).

  Riik ja ühiskond

  • koostöö tegemine ja info vahetamine teiste oma tööga seotud ametnikega;
  • orienteeruma oma tööd puudutavates dokumentides, neid mõistma ja koostama;
  • ametkondlik suhtlemine (oma sõnavara, grammatika ja õigekirja kontrolli ning täiendamise tarbes ja allikates orienteerumine).

  Ettevõtlus

  • mis mõjutab firma edukust? (äriplaani koostamine, esitlemine ja hindamine; nõuanded edukaks  ametikõneks);
  • valime laenuosakonna juhatajat (koosolekute tüübid, koosoleku protokoll jm);
  • Eesti ja välismaa firmad: kuidas saavutada turumajanduses äriedu? (otsime vastust küsimusele);
  • Eesti tööstus, tootjate pingerida (tabelite uuring);
  1. Õppekeskonna kirjeldus:

              Kursuste läbiviimiseks kasutame ruume aadressil Narva mnt 5-76, Tallinn.

  Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassis on võimalik paigutada laudu ja toole vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega.

  Ruumid võimaldavad kaasaegsete tehniliste vahendite kasutamist. Olenevalt kursusest ja vajadusest on koolituse kestel võimalik kasutada toimivat internetiühendust.

  Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud  nõuetele.

  Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid paberkandjal ning elektroonilisel andmekandjal.

  Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 8 osalejat grupi kohta. Koolitaja tagab igale õppijale kohvipausi.

  1. Õppematerjalide loend:

  Maarika Rümmel. 2008. Erialase eesti keele õppematerjalid raamatupidamise erialale.

  Helve Hennoste. 2016. Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine.

  Siirak, Aino−Annelii Juhkama. 2007. Kõnele ja kirjuta õigesti. Tallinn: Kirjastus Koolibri.

  Sooneste, Maie. 2007. Eesti keele töövihik (kesk- ja kõrgtase). Tallinn: Kirjastus Varrak.

  1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kuuekümnes (60) kontakttunnis ja vähemalt  kahekümne(20) tunnine  iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine.

  Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

  Tunnistus väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.